Publikacja zaproszeń do składania ofert w przetargach na udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż.

W dniu 23 czerwca  2016 r. Minister Środowiska ogłosił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 49h ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.), dwa publiczne zaproszenia do składania ofert w przetargu na udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża w obszarze Błażowa oraz Międzyrzecze.

Pełna treść ogłoszeń jest dostępna w linkach poniżej:

Publiczne zaproszenie do składania ofert w przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża na obszarze „Błażowa”

Publiczne zaproszenie do składania ofert w przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż metanu z pokładów węgla oraz wydobywanie metanu z pokładów węgla na obszarze „Międzyrzecze”

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem geologicznym i górniczym udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża następuje wyłącznie w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Pełna lista obszarów przetargowych wytypowanych do przetargów w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w roku 2016  została przedstawiona w poniższej tabeli:

Zestawienie obszarów wytypowanych do postępowań przetargowych w 2016 r.

Nr

Nazwa

Powierzchnia [km2]

Cel poszukiwawczy

1

Wolin

593,01

Konwencjonalny, perm

2

Bytów

779,97

Niekonwencjonalny, gaz w łupkach, paleozoik

3

Piła

942,19

Konwencjonalny, perm

4

Chodzież

1119,08

Konwencjonalny, perm

5

Leszno

966,43

Konwencjonalny, karbon i perm

6

Malanów

876,63

Konwencjonalny i gaz zamknięty, karbon i perm

7

Ryki

968,69

Konwencjonalny, karbon

8

Proszowice

818,29

Konwencjonalny, jura i kreda

9

Błażowa

270,05

Konwencjonalny, Karpaty I ich podłoże

10

Międzyrzecze

18,90

Niekonwencjonalny, metan z pokładów węgla, karbon