Kompetencje i zadania administracji

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska zajmuje się sprawami:

 • ochrony i kształtowania środowiska, w tym racjonalnego wykorzystywania jego zasobów,
 • ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody,
 • geologii i gospodarki zasobami naturalnymi,
 • kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska,
 • gospodarki wodnej.

Minister Środowiska jest organem administracji geologicznej. Przy pomocy Głównego Geologa Kraju:

 • udziela koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż, w tym celu przeprowadza również postępowania kwalifikacyjne,
 • kontroluje i nadzoruje działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze, w tym w zakresie przestrzegania warunków określonych w koncesji, projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych.

Ministrowi Środowiska podległe są m.in. następujące instytucje:

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Wyższy Urząd Górniczy,
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o Radzie Ministrów, określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. poz. 1267). Treść rozporządzenia dostępna poniżej:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska to specjalistyczne organy środowiskowe, które realizują politykę ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego oraz odgrywają istotną rolę w systemie ocen oddziaływania na środowisko.

Zadaniem regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, m.in. w odniesieniu do inwestycji związanych z gazem z łupków, jest:

 • wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • określanie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko;
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na zlecenie Ministra Środowiska GDOŚ wykonał raport na temat uwarunkowań środowiskowych pozyskiwania gazu z łupków w Polsce. Raport dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Badania i raporty.

Więcej informacji na stronie: www.gdos.gov.pl.

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska kontrolują przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, m.in. w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu z łupków, oraz badają i oceniają stan środowiska.

Najważniejszym celem kontroli działalności poszukiwawczo-rozpoznawczej jest ocena wpływu wiertni lub innych instalacji na środowisko, skuteczności rozwiązań zabezpieczających środowisko oraz rzetelności przedsiębiorcy upoważnionego do wykonywania prac. Inspektorzy podczas kontroli koncentrują się przede wszystkim na poniższych aspektach środowiskowych:

 • pobór wód,
 • odprowadzanie ścieków,
 • emisje do powietrza i emisje hałasu,
 • wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów,
 • postępowanie z substancjami i ich mieszaninami.

Więcej informacji na stronie: www.gios.gov.pl oraz tutaj (w artykule nt. działań organów Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu z łupków).

Wyższy Urząd Górniczy

Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektor specjalistycznego urzędu górniczego są organami nadzoru górniczego.

Organy nadzoru górniczego sprawują nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych / zakładów wykonujących roboty geologiczne, w szczególności w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • bezpieczeństwa pożarowego;
 • ratownictwa górniczego;
 • gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania;
 • ochrony środowiska i gospodarki złożem, w tym według kryterium wykonywania przez przedsiębiorców obowiązków określonych w odrębnych przepisach lub na ich podstawie;
 • zapobiegania szkodom;
 • budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów po działalności górniczej.

Organy nadzoru górniczego zajmują się także:

 • zatwierdzaniem planów ruchu zakładów górniczych / zakładów wykonujących roboty geologiczne oraz zmian (dodatków) do tych planów, po zasięgnięciu opinii właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
 • udzielaniem pozwoleń na oddanie do ruchu podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładów górniczych / zakładów wykonujących roboty geologiczne oraz na dokonywanie ich istotnych zmian konstrukcyjnych lub istotnych zmian warunków eksploatacji.
 • ustalaniem opłaty podwyższonej z tytułu nieprzestrzegania przepisów wydobycia piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokajania potrzeb własnych osoby fizycznej,

Więcej informacji na stronie: www.wug.gov.pl oraz tutaj (w artykule nt. działań organów nadzoru górniczego w zakresie kontroli działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu z łupków).

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Zgodnie z ustawą Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) jest organem właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód. Prezesowi KZGW podlegają dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Prezes KZGW oraz dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej wykonują kontrolę gospodarowania wodami m.in. w zakresie:

 • korzystania z wód;
 • przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne;
 • utrzymania wód i urządzeń wodnych.

Więcej informacji na stronie: www.kzgw.gov.pl.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy pełni funkcję państwowej służby geologicznej i zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze:

 • inicjuje, koordynuje i wykonuje zadania zmierzające do rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym prac o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w szczególności dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalania zasobów złóż kopalin, a także dla ochrony środowiska,
 • prowadzi centralne archiwum geologiczne,
 • gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje informację geologiczną,
 • prowadzi bazy danych geologicznych,
 • sporządza krajowy bilans zasobów kopalin,
 • przygotowuje materiały na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża oraz przygotowuje we współpracy z organem koncesyjnym ocenę perspektywiczności geologicznej obszarów, dla których w następnym roku planuje się wszczęcie postępowania przetargowego,
 • prowadzi rejestr obszarów górniczych,
 • rozpoznaje i monitoruje zagrożenia geologiczne,
 • dokonuje sprawdzenia prawidłowości poboru próbek z wykonania robót geologicznych oraz inne czynności pomocnicze na podstawie odrębnego upoważnienia właściwego organu administracji geologicznej,
 • tworzy i prowadzi system informacyjny Geoinfonet.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – na zlecenie Ministra Środowiska – wykonał dotychczas trzy badania poświęcone niekonwencjonalnym złożom węglowodorów. Dwa z nich poświęcone były oszacowaniu zasobów gazu ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce, a trzecie – środowiskowym aspektom zabiegu szczelinowania hydraulicznego. Opracowania można znaleźć w zakładce Badania i raporty.

Więcej informacji na stronie: www.pgi.gov.pl.