Zmiany w prawie

Rozporządzenia ogłoszone w związku z nowelizacją ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Rozporządzenie ws. przetargu na udzielenie koncesji dotyczących złóż węglowodorów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża. Rozporządzenie określa: wymagania jakim powinna odpowiadać oferta składana w postępowaniu przetargowym na udzielenie koncesji, wymagane dokumenty, wymagania jakim powinni odpowiadać członkowie komisji przetargowej, wymagania niezbędne do przeprowadzenia przetargu oraz tryb pracy komisji, a także tryb przeprowadzenia przetargu, w tym sposób dokonania oceny oferty.

Treść rozporządzenia można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie ws. dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów. W nowym prawie zrezygnowano z obowiązku sporządzania przez przedsiębiorcę dwóch odrębnych dokumentacji (dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów i projektu zagospodarowania złoża), wprowadzając  jedną dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów, zawierającą elementy obu dotychczasowych.

Treść rozporządzenia można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.

Treść rozporządzenia można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie ws. wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r., w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego określa wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz wskazuje wymagania dotyczące dołączanych dokumentów. Na podstawie wniosku dokonywana jest ocena zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 maja 2015 r.

Treść rozporządzenia można znaleźć tutaj.

Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw - treść ustawy

9.02.2015 - ogłoszono tekst jednolity ustawy

W dniu 9 lutego 2015r. obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r ogłoszony został tekst jednolity ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015, poz. 196).

Poniżej prezentujemy tekst jednolity ustawy:

Tekst jednolity ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015, poz. 196)

1.01.2015 - nowelizacja ustawy PGG wchodzi w życie

Z dniem 1 stycznia 2015r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo geologiczne i górncze (Dz. U. 2014, poz. 1133).

Nowelizacja wprowadza jedną koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz ich wydobywanie ze złoża. Podmiot zainteresowany koncesją będzie w postępowaniu kwalifikacyjnym sprawdzany m.in. pod kątem tego, czy posiada doświadczenie polegające na rozpoznaniu i udokumentowaniu co najmniej jednego złoża węglowodorów lub na prowadzeniu wydobycia co najmniej przez 3 lata. Koncesja będzie przyznawana przez Ministra Środowiska w postępowaniu przetargowym prowadzonym z urzędu. Koncesja będzie mogła być przyznana bez przetargu, jeśli wcześniej w drodze przetargu nie udało się wyłonić podmiotu, który otrzyma koncesję. Koncesja będzie udzielana na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat. Nowelizacja wprowadza też obowiązek ustanowienia zabezpieczenia m.in. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji. Zabezpieczenie nie będzie mogło przekroczyć równowartości 20 proc. wysokości kosztów prac geologicznych.

Ustawa przewiduje ponadto szereg ułatwień dla przedsiębiorców zajmujących się  poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. Daje przedsiębiorcom m.in. możliwość rozpoczęcia wydobycia surowca już w trakcie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania. Ponadto będą oni mogli m.in. wykonywać badania geofizyczne w celu zbadania struktur geologicznych wyłącznie na podstawie zgłoszenia.

W celu należytego zabezpieczenia uprawnień Skarbu Państwa, jako właściciela złóż, nowelizacja wzmacnia uprawnienia kontrolne organów nadzoru górniczego oraz inspekcji ochrony środowiska. Przewiduje również monitorowanie przez Ministra Środowiska wykonywania koncesji.

 

1.08.2014 - ustawa podpisana przez Prezydenta

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 1 sierpnia br. nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja reguluje racjonalne poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów: gazu ziemnego, w tym z formacji łupkowych, oraz ropy naftowej.

Więcej informacji nt. nowelizacji znajduje się tutaj, a jej treść - tutaj.

11.07.2014 - ustawa przyjęta przez Sejm

Posłowie, podczas posiedzenia Sejmu 11 lipca br., przyjęli w ostatecznym kształcie nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja reguluje racjonalne poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie w zakresie węglowodorów: gazu ziemnego, w tym z łupków, oraz ropy naftowej.

Jedna koncesja

Nowelizacja wprowadza jedną koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz ich wydobywanie ze złoża. Zamiast dotychczasowych kilku rodzajów koncesji ustawa wprowadza jedną - poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczą.

Podmiot zainteresowany koncesją będzie w postępowaniu kwalifikacyjnym sprawdzany m.in. pod kątem tego, czy posiada doświadczenie polegające na rozpoznaniu i udokumentowaniu co najmniej jednego złoża węglowodorów lub na prowadzeniu wydobycia przez co najmniej 3 lata. Wykaz pozytywnie zweryfikowanych podmiotów zostanie udostępniony publicznie.

Jednocześnie nowelizacja zapewnia zachowanie praw nabytych inwestorów. Koncesje udzielone przed wejściem w życie ustawy zachowają swoją ważność z możliwością przedłużenia ich ważności lub przekształcenia w koncesję nowego typu.

Przetargi dla przedsiębiorców

Koncesja będzie przyznawana przez Ministra Środowiska w postępowaniu przetargowym prowadzonym z urzędu. Ubiegać się o nią będzie mogło kilka podmiotów łącznie, gdy wspólnie złożą jedną ofertę w przetargu i wskażą operatora. Koncesja będzie udzielana na 10-30 lat.

Inne zmiany

Nowelizacja wprowadza też obowiązek ustanowienia zabezpieczenia m.in. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji. Zabezpieczenie nie będzie mogło przekroczyć równowartości 20% wysokości kosztów prac geologicznych.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Ustawa przewiduje ponadto szereg ułatwień dla przedsiębiorców zajmujących się poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem. Daje im m.in. możliwość rozpoczęcia wydobycia surowca już w trakcie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania. Ponadto będą oni mogli wykonywać badania geofizyczne w celu zbadania struktur geologicznych wyłącznie na podstawie zgłoszenia.

W celu należytego zabezpieczenia uprawnień Skarbu Państwa, jako właściciela złóż, nowelizacja wzmacnia uprawnienia kontrolne organów nadzoru górniczego oraz inspekcji ochrony środowiska. Przewiduje również monitorowanie przez Ministra Środowiska wykonywania koncesji. Nowe przepisy przewidują także ułatwienia dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

8.07.2014 - Poprawki do Prawa geologicznego i górniczego przyjęte

W zeszłym tygodniu Senat przegłosował 17 poprawek do nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego.Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. energetyki i surowców energetycznych 8 lipca przyjęła wszystkie te poprawki. 10 lipca Sejm przyjął sprawozdanie komisji. 11 lipca odbędzie się głosowanie.

Przebieg prac nad projektem ustawy

Kalendarium - przebieg prac nad projektem ustawy pgg

 

3.07.2014 - Senat przyjął ustawę z poprawkami

3 lipca br., w drugim dniu obrad 57. posiedzenia Senatu, przyjęto z 17 poprawkami nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Teraz ustawa trafi z powrotem do Sejmu, który zdecyduje o przyjęciu poprawek Senatu.

11.06.2014 - ustawa uchwalona przez Sejm

We wtorek 10 czerwca br. Sejm w trzecim czytaniu uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Głosowało 432 posłów. Za głos oddało 283, przeciwnego zdania było 5 posłów, a 144 posłów wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa zostanie poddana pod głosowanie w Senacie.

Stenogram z posiedzenia Sejmu jest dostępny tutaj (początek dyskusji o projekcie ustawy – str. 262), a treść uchwalonej ustawy - tutaj.

Przebieg prac w Sejmie

6.06.2014 - II czytanie

Podczas 69. posiedzenia Sejmu RP w czwartek 5 czerwca br. odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych.

Stenogram z posiedzenia Sejmu jest dostępny tutaj (początek dyskusji o projekcie ustawy – str. 40).

30.05.2014 - projekt ustawy w komisji sejmowej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw jest obecnie rozpatrywany przez Komisję Nadzwyczajną do spraw energetyki i surowców energetycznych.

Dotychczas odbyły się trzy posiedzenia komisji – 14, 21 i 28 maja. Informacje na temat ich przebiegu można znaleźć tutaj (stenogramy z posiedzeń – 14 maja, 21 maja, retransmisja z posiedzenia - 28 maja).

09.05.2014 - I czytanie

W środę 7 maja w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych.

Wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński podczas wystąpienia w Sejmie podkreślił, że projekt obejmuje szereg zmian dotyczących zasad koncesjonowania oraz prowadzenia działalności. - Celem tych zmian jest stworzenie narzędzi racjonalnego gospodarowania, które  pozwolą na zwiększenie podaży gazu ziemnego i w konsekwencji zwiększą bezpieczeństwo energetycznego Polski. Chcemy zapewnić bezpieczne i szybsze poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie poprzez wdrożenie skutecznego systemu nadzoru. Nowe rozwiązania zapewnią też godziwe dochody dla budżetu państwa i samorządów oraz umożliwią utworzenie nowych miejsc pracy w sektorze wydobywczym.

Główny Geolog Kraju podkreślił ponadto, że projekt zapewnia zachowanie praw nabytych inwestorów. Przypomniał, że koncesje, które zostaną udzielone przed wejściem w życie ustawy, zachowają swoją ważność.

Przepisy wprowadzą jedną koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz ich wydobywanie, która obejmie wszystkie fazy działalności. Koncesja co do zasady przyznawana będzie w postępowaniu przetargowym prowadzonym z urzędu. Ubiegać się o nią będzie mogło kilka podmiotów łącznie, gdy złożą wspólnie jedną ofertę w przetargu i wskażą operatora. Koncesja będzie udzielana na 10-30 lat.

Projekt daje przedsiębiorcom możliwość rozpoczęcia wydobycia węglowodorów już w trakcie fazy poszukiwania i rozpoznawania (po udokumentowaniu części złoża) przy jednoczesnym prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w pozostałej części objętej koncesją, jednak nie dłużej niż do zakończenia etapu poszukiwania i rozpoznawania. Kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być możliwość wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych na podstawie zgłoszenia. Łatwiej będzie też uzyskać decyzję środowiskową - przed decyzją o rozpoczęciu wierceń.

Informacje o przebiegu prac przed skierowaniem projektu do Sejmu można znaleźć tutaj, a stenogram z posiedzenia Sejmu - tutaj (wystąpienie Głównego Geologa Kraju - str. 99).

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw jest dostępny tutaj.

11.03.2014 - rząd przyjął projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowych zasad poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, w tym gazu łupkowego.Celem zmian jest przyspieszenie i ułatwienie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Tylko jedna koncesja

Nowe przepisy wprowadzają tylko jedną koncesję – na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża. Zastąpi ona trzy obecnie istniejące: poszukiwawczą, rozpoznawczą i wydobywczą. Korekta modelu koncesjonowania polegająca na objęciu wszystkich faz działalności jedną koncesją powinna zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia prac poszukiwawczych w jak najszerszym zakresie.

Z reguły koncesja ma być przyznawana w postępowaniu przetargowym prowadzonym z urzędu. Możliwe jednak będzie jej udzielenie w trybie bezprzetargowym, na wniosek, w przypadku gdy obszar był przedmiotem postępowania przetargowego, w wyniku którego koncesja nie została udzielona. Koncesje będą udzielane na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat.

Zmiany sprzyjające wykonywaniu nowych koncesji

Przede wszystkim umożliwiono przedsiębiorcom stopniowe dokumentowanie złóż. W praktyce rozwiązanie to  umożliwi rozpoczęcie wydobywania węglowodorów, w trakcie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania, po udokumentowaniu części złoża, przy jednoczesnym dalszym prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w pozostałej części objętej koncesją, jednak nie dłużej niż do zakończenia fazy poszukiwania i rozpoznawania.

Inne ułatwienia dla przedsiębiorców

Wśród ułatwień dla przedsiębiorców znalazła się możliwość wykonywania badań geofizycznych struktur geologicznych na podstawie zgłoszenia. Rozwiązanie to pozytywnie wpłynie na wzrost konkurencyjności firm specjalizujących się w takich badaniach. Powinna zwiększyć się też liczba podmiotów wykonujących te badania i wzrosnąć dostępność do podstawowej informacji geologicznej. Uregulowano również zasady przekazywania Państwowej Służbie Geologicznej danych i próbek geologicznych oraz wyników badań takich próbek.

Zaplanowano zastąpienie dwóch dokumentacji: geologicznej złoża węglowodorów i projektu zagospodarowania złoża – jedną: geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów. Ponadto, obiekty budowlane służące bezpośrednio poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów nie będą wymagały uzyskania pozwolenia budowlanego, będą jedynie podlegały zgłoszeniu organom nadzoru górniczego. Rozwiązania te powinny uprościć prowadzenie działalności dotyczącej rozpoznawania i wydobywania węglowodorów.

Przewidziano ułatwienia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych przez przedsiębiorców. Do tej pory procedura środowiskowa rozpoczynała się przed wydaniem koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów i obejmowała nawet do 1200 km2. W efekcie była czasochłonna, kosztowna i mało precyzyjna. Po zmianach decyzję środowiskową będzie można uzyskiwać przed decyzją o rozpoczęciu wierceń (planu ruchu zakładu górniczego).

Nowe przepisy mają także zapewnić możliwie najpełniejsze zachowanie dotychczasowych praw przedsiębiorców, którzy posiadają koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów. W związku z tym w terminie 2 lat od wejścia w życie znowelizowanej ustawy zapewniono mozliwość złożenia wniosku o przekształcenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów w nową (jedną) koncesję. Jednocześnie przewidziano możliwość wydłużenia, o 3 lata, czasu obowiązywania dotychczasowych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów.

Wzmocnienie uprawnień nadzoru górniczego

Narodowy Operator Kopalin Energetycznych (NOKE) nie zostanie powołany. Jednak w celu należytego zabezpieczenia uprawnień Skarbu Państwa, jako właściciela złóż, przewidziano wzmocnienie uprawnień kontrolnych organów nadzoru górniczego oraz inspekcji ochrony środowiska.

Zaplanowano także intensywniejsze działania nadzoru geologicznego nad poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów, w tym monitorowanie wykonywania koncesji przez Ministra Środowiska.

Nowy podział wpływów z opłat

Wprowadzono nowy podział wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów. Jej beneficjentami oprócz dotychczasowych - gmin i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - będą również powiaty i województwa. Przewidziano podwyższenie stawek tej opłaty dla węglowodorów, a dla tzw. złóż marginalnych utrzymano stawki dotychczasowe.

***

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Rozporządzenie ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zostało ogłoszone 17 lipca 2013 r. i weszło w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W nowym rozporządzeniu przewidziano regulacje, które ułatwią poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, w tym gazu z łupków. 

Treść rozporządzenia i dodatkowe informacje nt. zasad jego stosowania można znaleźć tutaj.