Obszary przetargowe

Corocznie, w terminie do 30 czerwca, począwszy od 2015 roku Minister właściwy do spraw środowiska ogłaszać będzie w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przestrzeniach, dla których w następnym roku planuje wszczęcie postępowania przetargowego (art. 49f). Wybór obszarów poprzedza ocena perspektywiczności Polski pod kątem możliwości występowania złóż węglowodorów przygotowywana przez państwową służbę geologiczną we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Kryteria wyboru obszarów, oprócz ich perspektywiczności, obejmują: cel poszukiwań, stopień rozpoznania geologicznego oraz dostępność dla prac poszukiwawczych. Wybrane obszary stanowią najbardziej perspektywiczne dla odkrycia złóż węglowodorów rejony kraju, spośród tych, które nie są obecnie objęte koncesjami.

Obszary przetargowe 2016 (Runda 1)

Obszary przetargowe 2017 (Runda 2)