Ogłoszenia przetargowe

W dniu 23 czerwca  2016 r. Minister Środowiska zgodnie z art. 49h ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 ze zm.) ogłosił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz Biuletynie Informacji Publicznej wszczęcie dwóch pierwszych postępowań przetargowych w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża (Obszar Błażowa i Międzyrzecze).

Dnia 1 lipca 2016 r. Minister Środowiska ogłosił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz Biuletynie Informacji Publicznej wszczęcie kolejnego postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża (Obszar Bytów).