Postępowanie kwalifikacyjne

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015 poz. 196) każdy podmiot, który zamierza ubiegać się o koncesję dotyczącą węglowodorów jest obowiązany do poddania się weryfikacji przez ministra właściwego do spraw środowiska (we współpracy z innymi właściwymi organami, tj.: Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu) w procedurze kwalifikacji.

Postępowanie kwalifikacyjne - informacja dla przedsiębiorców

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

w celu oceny zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania
i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Zgodnie z art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r.,poz. 196) w celu oceny zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż minister właściwy do spraw środowiska przeprowadza postępowania kwalifikacyjne.

Zgodnie z art. 49a ust 2 z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r.,poz. 196)
w postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się, czy podmiot zamierzający ubiegać się o koncesję
na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża:

1. Znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego,
a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą, czy kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa oraz

2. Posiada doświadczenie w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż , polegające na:

a) rozpoznaniu i udokumentowania co najmniej jednego złoża węglowodorów lub
b) wykonywaniu nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat działalności polegającej
    na wydobywaniu węglowodorów ze złóż

- jeżeli zamierza ubiegać się o koncesję samodzielnie albo wspólnie z innymi podmiotami – jako operator.

Zgodnie z art. 49a ust. 6 z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r.,poz. 196) podmiot zainteresowany udziałem w postępowaniu przetargowym składa do ministra właściwego do spraw środowiska wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz wpłaca na rachunek bankowy urzędu obsługującego ten organ opłatę za przeprowadzenie tego postępowania.

Zgodnie z art. 49a ust. 8 z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r.,poz. 196) do wniosku dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi
z rejestrów. Wniosek składa się w 5 egzemplarzach.

Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, a także wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zostały określone w rozporządzeniu rady ministrów w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Zgodnie z art. 49a ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r.,poz. 196) opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wynosi jedną czwartą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym, ostatnio ogłoszonego przeze Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskie „Monitor Polski”, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustalonego według stanu na dzień złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 roku

Wpływy z tytułu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego stanowią dochód budżetu państwa.

Należności z tytułu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego należy wpłacać na następujący numer rachunku:

Bank:              Narodowy Bank Polski O/O Warszawa

Nr konta:        07 1010 1010 0006 3522 3100 0000

BIC:                NBPL PLPW

Tytułem:        Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego – Nazwa podmiotu

Termin obowiązywania decyzji o pozytywnej ocenie z postępowania kwalifikacyjnego

Zgodnie z art. 49a ust. 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r.,poz. 196) uzyskanie pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego lub odmowa jej uzyskania następuje w drodze decyzji. Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny zachowuje swą ważność przez 5 lat.

Wykaz podmiotów kwalifikowanych

Zgodnie z art. 49c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015 poz. 196), tworzy się wykaz podmiotów kwalifikowanych, które uzyskały decyzję o pozytywnej ocenie z postępowania kwalifikacyjnego, odrębny dla operatorów oraz członków konsorcjum.

Wykaz podmiotów kwalifikowanych

Ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Zgodnie z art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r.,poz. 196) w przypadku gdy nastąpiła zamiana danych, o których mowa w art. 49a ust. 7 pkt 1-5, tj.:

  1. dane identyfikujące podmiot, w tym określenie jego statusu prawnego,
  2. dane o strukturze kapitału i powiązaniach kapitałowych podmiotu,
  3. dane o źródłach pochodzenia środków finansowych i sytuacji finansowej podmiotu,
  4. dane o strukturze organizacyjnej podmiotu,
  5. dane wszystkich osób wchodzących w skład organów zarządzających i kontrolnych oraz dane osób działających z ich upoważnienia,

podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego jest obowiązany, w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę danych, złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 49b ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r.,poz. 196) podmiot na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego może wystąpić z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, jednakże nie później niż w terminie 4 miesięcy przed datą upływy ważności obowiązującej decyzji.

Postępowanie kwalifikacyjne - informacja ogólna

W postępowaniu kwalifikacyjnym oceniana jest zdolność zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, a także dochodzi do oceny podmiotu pod kątem bezpieczeństwa państwa.

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego albo decyzją o odmowie jej uzyskania. Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego zachowuje ważność przez 5 lat (art. 49a ust. 17) oraz uprawnia podmiot do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie koncesji dotyczącej węglowodorów (art. 49d).

 Wyróżnione zostały dwa rodzaje kwalifikacji:

- dla operatora – wymagane jest uzyskanie pozytywnych opinii Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Agencji Wywiadu oraz udokumentowanie posiadania doświadczenia w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż;

- dla członka konsorcjum – wymagane są jedynie pozytywne opinie od wymienionych powyżej organów, nie ma potrzeby udokumentowania posiadanego doświadczenia w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż.

 

Wykaz podmiotów kwalifikowanych

Zgodnie z art. 49c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015 poz. 196), tworzy się wykaz podmiotów kwalifikowanych, odrębny dla operatorów oraz członków konsorcjum.

Wykaz podmiotów kwalifikowanych