Procedura przetargowa

Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego (art. 49e).

Procedura przetargowa

Postępowanie przetargowe składa się z następujących etapów:

  1. przetarg
  2. zawarcie umowy o współpracy, w przypadku gdy zwycięzcą przetargu jest kilka podmiotów, które wspólnie złożyły ofertę
  3. udzielenie koncesji,

Corocznie, w terminie do 30 czerwca, począwszy od 2015 roku Minister właściwy do spraw środowiska ogłaszać będzie w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przestrzeniach, dla których w następnym roku planuje wszczęcie postępowania przetargowego (art. 49f). Wybór obszarów poprzedza ocena perspektywiczności Polski pod kątem możliwości występowania złóż węglowodorów przygotowywana przez państwową służbę geologiczną we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Kryteria wyboru obszarów, oprócz ich perspektywiczności, obejmują: cel poszukiwań, stopień rozpoznania geologicznego oraz dostępność dla prac poszukiwawczych. Wybrane obszary stanowią najbardziej perspektywiczne dla odkrycia złóż węglowodorów rejony kraju, spośród tych, które nie są obecnie objęte koncesjami.

Następnie po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień organ koncesyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszcza ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.

Po publikacji ogłoszenia rozpoczyna się etap przyjmowania ofert składanych przez przedsiębiorców, przy czym należy zaznaczyć, że istnieje możliwość złożenia oferty wspólnie przez kilka podmiotów. Podmioty te, w przypadku uzyskania wspólnie koncesji, wykonują koncesję zgodnie z warunkami określonymi w zawartej między nimi umowie o współpracy. Już na etapie składania wspólnej oferty w postępowaniu przetargowym podmioty te muszą określić procentowy udział każdego z nich w kosztach oraz wskazać operatora. Udział procentowy operatora w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, powinien wynosić więcej niż 50%.

Przetarg w imieniu organu koncesyjnego przeprowadza komisja przetargowa. Dokonuje ona oceny złożonych ofert pod kątem doświadczenia, możliwości technicznych i finansowych oferenta, a także proponowanej technologii, zakresu oraz harmonogramu prac (art. 49 k).

Zwycięzcą przetargu zostaje podmiot albo podmioty, których oferta uzyskała najwyższą ocenę. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskało jednakową ocenę dodatkowym kryterium jest wysokość wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego.

schemat obrazujący kolejne etapy procedury koncesyjnej w przypadku węglowodorów

W drodze rozporządzenia określone zostały:

  • wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta oraz dokumenty wymagane od składającego ofertę,  z uwzględnieniem rodzaju działalności,
  • wymagania, jakim powinni odpowiadać członkowie komisji przetargowej, niezbędne do przeprowadzenia przetargu oraz tryb pracy tej komisji, z uwzględnieniem zapewnienia sprawności wykonywanych czynności,
  • tryb przeprowadzenia przetargu, w tym sposób dokonania oceny ofert,  z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia sprawiedliwej oceny ofert zgodnie z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji,

Szczegółowy schemat udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża:

Koncesja

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji (art. 21).

Koncesji w zakresie węglowodorów (w tym gazu z łupków) udziela minister środowiska (art. 22)

Koncesja co do zasady wydawana jest na okres od 10 do 30 lat i dzieli się na 2 fazy: poszukiwania i rozpoznawania (trwająca 5 lat z możliwością przedłużenia o 2 lata) oraz wydobywania. Okres, na jaki jest udzielana koncesja, zależy od wielkości obszaru i od oceny perspektywiczności danego złoża. Przejście do fazy wydobywania wymaga uzyskania decyzji inwestycyjnej, wydawanej na wniosek (art. 49z).